Ready Set Go

ପ୍ରଶାସନିକ

ପ୍ରଶାସନିକ

କ୍ରମିକ ନଂ ନାମ ପଦବୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ
ପ୍ରଫେସର ଯସୋବନ୍ତ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ director.ima@iomaorissa.ac.in
ଡ଼. ତିଲୋକ୳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର registrar.ima@iomaorissa.ac.in
ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ