Students’ Progression:

Alumni B.Sc.(Hons.) in Mathematics and Computing.
S. No. Name of Students Achievements
51 Amandeep Kher IISER, Bhopal
50 Anwesha Dey TIFR, Bangalore
49 Pritha Acharya M.Sc. Jadavpur University
48 Shubham Nayak M.Sc. Jadavpur University
47 Soumya Manna M.Sc. , Pondicherry University
46 Amil Pal M.Sc., Delhi University
45 Kaushik Paul M.Sc., Delhi University
44 Arnab Biswas M.Sc. , Pondicherry University
43 Jiban Jyoti Dwibedi M.Sc. , Pondicherry University
42 Abhishek Senapati M.Sc. , Ravenshaw University
41 Ramakrishna M.Sc. , Utkal University
40 Pragyan Parida Ph.D.
39 Sai Manisha Ph.D.
38 Anwesha Dey Integrated Ph.D.
37 Priyojit Pallit Ph.D.
36 Arghya Pramanik Ph.D.
35 Dikshya Rath Ph.D.
34 Gopinath Sahu Ph.D.
33 Sasmita Praharaj Ph.D.
32 Alok Patel Ph.D.
31 Snigdha Bharati Choudhury Ph.D.
30 Kamalakshya Mahatab Ph.D.
29 Mitali Routray Ph.D.
28 Tushar Naik Ph.D.
27 Dipak Pradhan Ph.D.
26 Jay Laxmi. Ph.D.
25 Sueet Milon Sahu Ph.D.
24 Vivek Rai Ph.D.
23 Kedarnath Buda Ph.D.
22 Sourav Samantray Ph.D.
21 Akash Ashribad Panda Ph.D.
20 Ashis Pati Ph.D.
19 Pratyush Mishra Ph.D.
18 Arun Kumar Sharma Ph.D.
17 Abhraneel Dutta Ph.D.
16 Shreya Sharma M. Sc. (Mathematics)
15 Prudhviraj M. Sc. (Mathematics)
14 Suman Kundu M. Sc. (Mathematics)
13 Subhajeet Mishra M. Sc. (Mathematics)
12 Soumyajeet Choudhury M. Sc. (Mathematics)
11 Subhankar Nath M. Sc. (Mathematics)
10 Priyojit Palit M.Sc. (Applied Mathematics)
9 Sourayam Banarjee Integrated Ph.D.
8 Soumyjit Nandi M. Sc. (Mathematics)
7 Satyajit Apa M. Sc. (Mathematics)
6 Prahlad Sharma Integrated Ph.D.
5 G. Ajeeth Reddy M. Sc. (Mathematics)
4 Dhanajaya Sahu M. Sc. (Mathematics)
3 Aklant Das M. Sc. (Mathematics)
2 Sourav Adhikari M.Sc. (Math. and Computing)
1 Omkar Ashrit M.Sc. (Math. and Computing)